มาใช้งาน YAML Anchors และ X Properties ใน Docker Compose กัน

DevOps Dec 12, 2019

YAML anchors เป็นหนึ่งในความสามารถของไฟล์นามสกุล .yaml ที่ทำงานเหมือนกับการเขียน functions เราสามารถจะสร้างชุดคำสั่งบางอย่างแล้วนำไปใช้งานซ้ำๆ ได้ภายในไฟล์ .yaml หรือภายใน services แต่ละตัวของ Docker compose ได้

ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันในกรณีเราจะสร้าง service ชื่อ web และ worker โดยไม่ได้ใช้ YAML anchors

version: "3.4"

services:
 web:
  build:
   context: "."
   args:
    - "APP_ENV=${APP_ENV:-prod}"
  depends_on:
   - "postgres"
   - "redis"
  env_file:
   - ".env"
  image: "nickjj/myapp"
  ports:
   - "8000:8000"
  restart: "unless-stopped"
  stop_grace_period: "3s"
  volumes:
   - ".:/app"

 worker:
  build:
   context: "."
   args:
    - "APP_ENV=${APP_ENV:-prod}"
  depends_on:
   - "postgres"
   - "redis"
  env_file:
   - ".env"
  image: "nickjj/myapp"
  restart: "unless-stopped"
  stop_grace_period: "3s"
  volumes:
   - ".:/app"

จะสังเกตุเห็นว่ามีค่าที่ซ้ำกันอยู่เช่น build, image หรือ port มากมาย

ลองใช้งาน YAML anchors กับ X properties

version: "3.4"

x-app: &default-app
 build:
  context: "."
  args:
   - "APP_ENV=${APP_ENV:-prod}"
 depends_on:
  - "postgres"
  - "redis"
 env_file:
  - ".env"
 image: "nickjj/myapp"
 restart: "unless-stopped"
 stop_grace_period: "3s"
 volumes:
  - ".:/app"

services:
 web:
  <<: *default-app 
  ports:
   - "8000:8000"

 worker:
  <<: *default-app

โค็ดสั่นลงเยอะ และเราสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มาดูวิธีใช้งานกัน

ในส่วนของ x- จะเป็นการบอกว่าโค็ดด้านล่างนี้จะสามารถนำไปใช้งานแบบ YAML anchors ได้เพื่อนำไป re-use ใช้งานใน service ต่างๆ ภายใน docker-compose และการสร้าง x- นั้นเราจำเป็นต้องวางก่อน services: และ &default-app เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ เพื่อนำไปใช้งาน

x- เราจะเรียกกันว่า “Extension fields” สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Docker Compose's documentation และเราต้องประกาศ version: "3.4" หรือมากกว่านั้นถึงจะสามารถใช้งาน x- ได้

แทนที่ค่าเดิมของ anchor values ใน service

จากตัวอย่างผมต้องการแก้ไขค่า stop_grace_period ใน worker service สามารถทำได้ดังนี้

worker:
  <<: *default-app
  stop_grace_period: "10s"

ซึ่งถ้าเราเขียนแบบนี้จะเป็นการ "merge" หรือแทนที่ค่าใหม่ให้ทันที

Happy Docker :)

Thanks: https://nickjanetakis.com/blog/docker-tip-82-using-yaml-anchors-and-x-properties-in-docker-compose

Arnon Kijlerdphon

IT manager & DevOps @Twin Synergy Co.,Ltd

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.