ทำ CICD ให้กับ Nodejs บน Gitlab กันเหอะ

DevOps Jun 16, 2019

คราวก่อนได้ทำ CICD ให้กับ Golang บน Gitlab กันแล้วมาคราวนี้ผมจะทำ nodejs ให้ดูกันบ้างว่ามีวิธีการยังไง

อันนี้เป็นโค็ดตัวอย่างที่ผมได้รองทำไว้สามารถ clone มาลองใช้งานได้เลย

https://gitlab.com/twin-opensource/nodejs-cicd

เรามาดูไฟล์ .gitlab-ci.yml กันก่อน

stages:
 - build
 - release

npm:
 stage: build
 image: node:10-alpine
 script:
  - '[ -f package-lock.json ] && rm package-lock.json'
  - npm i
 cache:
  key: npm-cache
  paths:
   - node_modules

create-docker-image:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 cache:
  key: npm-cache
  paths:
   - node_modules
  policy: pull
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build --pull -t $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME

ขั้นตอนโดยภาพรวม

ขั้นตอนของการทำ cicd ให้กับ nodejs จะเป็นดังนี้

 • ติดตั้ง node_modules แล้วก็ cache เก็บไว้
 • โหลด node_modules ที่ได้มาแล้วทำ docker image
 • นำ docker image ที่ได้มาไปใช้งาน

ติดตั้ง node_modules

npm:
 stage: build
 image: node:10-alpine
 script:
  - '[ -f package-lock.json ] && rm package-lock.json'
  - npm i
 cache:
  key: npm-cache
  paths:
   - node_modules

ใน build stage นั้นผมจะให้มันลบไฟล์ package-lock.json ออกก่อนเพื่อไม่ให้เวลาติดตั้ง node_modules แล้วมันไปอ้างอิง libs จากไฟล์นี้ จากนั้นก็ค่อยสั่ง npm i เพื่อทำการติดตั้ง node_modules แล้วก็ทำการ cache เก็บไว้

ประโยชน์ของการทำ cache เก็บไว้ขั้นตอนนี้ทำให้เราสามารถนำ node_modules ที่ได้มาไปใช้ใน stage อื่นๆ ได้ และเมื่อมีการ run pipeline ตัวนี้ใหม่ มันก็จะโหลด node_modules มาให้เลย แล้วก็ค่อย npm i ทำให้การติดตั้งเร็วขึ้น ไม่ต้องติดตั้ง package ใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง

ทำ Docker image

create-docker-image:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 cache:
  key: npm-cache
  paths:
   - node_modules
  policy: pull
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build --pull -t $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME

ใน release stage ผมจะให้มันโหลด node_modules มาจาก build stage จากนั้นก็ทำการ login ไปยัง docker registry ของ gitlab แล้วก็สั่งให้มัน docker build จาก dockerfile

FROM node:10-alpine
LABEL name="NodeJs CICD" \
  version="1.0.0" \
  org.label-schema.vcs-url="https://gitlab.com/twin-opensource/nodejs-cicd" \
  org.label-schema.vendor="Twin synergy"
WORKDIR /usr/src/app
COPY ./ ./
RUN apk --no-cache add ca-certificates \
  && apk add --update tzdata \
  && cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime \
  && apk del tzdata
EXPOSE 8080
CMD [ "npm", "start" ]

ซึ่งใน dockerfile ก็เพียงแค่ทำการ COPY ./ ./ คัดลอกไฟล์ทั้งหมดลงมายัง /usr/src/app ไว้จากนั้นก็สั่ง npm start เพื่อทำให้แอพพลิเคชั่นทำงาน

แล้วค่อยสั่ง docker push ไปเก็บไว้ที่ docker registry ของเรา

ทดสอบการใช้งานหน่อย

ลองเรียกใช้ด้วย docker จากนั้นทดสอบดู

$ docker run -d -p 8080:8080 registry.gitlab.com/twin-opensource/nodejs-cicd:master
$ curl http://localhost:8080
Hello world

ได้ Hello world มาแล้ว

ขอให้สนุกกับการเขียน gitlab-ci นะครับ

Arnon Kijlerdphon

IT manager & DevOps @Twin Synergy Co.,Ltd

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.